کیفیت تصادفی نیست ، تخصصی است
میزان کیفیت محصولات در آب بندی
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 8
 
میزان کیفیت جوش محصولات تک لایه
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 3
 
میزان کیفیت و دقت ابعادی محصولات
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 1
 
وضعیت و کیفیت بسته بندی محصول
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 2
 
ارزیابی شما از قیمت محصولات نسبت به سایر تولیدکنندگان
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 1
 
وضعیت پاسخگویی به مشتریان و شکایات مطرح شده
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 1
 
میزان و کیفیت تبلیغات شرکت پویا
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 1
 
عملکرد مجریان و تاسیسات کاران منطقه شما در مهارت نصب و اجرا
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 2
 
میزان حمایت و پشتیبانی مدیریت شرکت از مشتریان
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 2
 
وضعیت برخورد پرسنل شرکت با مشتریان
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 3
 
وضیف کلی نسبت به سایر تولید کنندگان
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 2
 
وضیف کلی نسبت به سایر تولید کنندگان
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 2