کیفیت تصادفی نیست ، تخصصی است

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر مرکزی :


تلفــن : 34528900-031  - ( 15 خط )
فاکـس : 34528900-031  داخلی 5

دفتر تهران :

تلفن 02166193605- ( 5 خط )

فکس 66193987-021


کارخانه :

تلفن 35724151-031 –  (10 خط)

فاکـس : 34521196-031

 

 info@pooya-group.com: email

واحد فناوری اطلاعات ، داخلی 150

Read more at http://pooya-group.com/?fa/contact/2#JbFQ3F0IIGJVlwO8.99